N4-1
N4-1 နိုင်သည်, လုပ်နိုင်သည်, တတ်သည်, လုပ်တတ်သည် ( 可能系 )
N4-2
N4-2 ဖို့,အတွက်, ဖြစ်အောင်, ဖြစ်စေရန် ( するために、~ように )
N4-3
N4-3 ကလွဲရင်/ကလွဲပြီး , သာလျင် ( しか。。ません/。。だけで )
N4-4
N4-4 လိုမျိးဖြစ်လာတယ်/လိုမျိုးလုပ်တယ် ( ようになりました / ようにしています )
N4-5
N4-5 အကြောင်းပြချက်တွေ(သို့) ထင်မြင်ချက်တွေဘယ်လိုတွဲပြီးဘယ်လိုသုံးလဲ [。。し、。。し/(あまり、ぜんぜん、ぜったいに+ない)]
N4-6
N4-6 တခုခုလုပ်ပြီး ဘာလုပ်မယ် (သို့) တခုခုမလုပ်ခင် ဘာလုပ်မယ်「。。たあとで、。。るまえに」
N4-7
N4-7 လုပ်တာကောင်းတယ် / မလုပ်တာကောင်းတယ် (。。たほうがいい /。。ないほうがいい )
N4-8
N4-8 လိုမျိူး/အတိုင်း (とおりに )
N4-9
N4-9 အကြောင်းပြချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာသုံးလေ့ရှိတဲ့အသုံး ( て / で / ので )
N4-10
N4-10 。。ပြီး 。。တယ် ၊ 。。မဘဲ 。。တယ် ( 。。て。。ます/。。ないで。。ます )
N4-11
N4-11 အကြောင်းပြချက်ပေးချင်တဲ့အခါမှာသုံး [ んです。( 。。んですが、。。ていただけませんか)]
N4-12
N4-12 လုပ်ကြည့်မယ် / လုပ်စေချင်တယ်「。。てみる /。。てほしい /。。てきます」
N4-13
N4-13 ဘာနဲ့လာမှာလဲဆိုတာ / လာမှာလား မလာဘူး လား ဆိုတာ အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ သုံးတဲ့အသုံး [ か / かどうか ]
N4-14
N4-14 လုပ်ရင်းနဲ့ ( ながら )
N4-15
N4-15 အားလုံးပြီးဆုံးသွား / ဝမ်းနည်းစရာကိစ္စ ( てしまいました )
N4-16
N4-16 ထားသည်။ ( ておきます )
N4-17
N4-17 နေသည်။ ( ている )
N4-18
N4-18 ရည်ရွယ်သည်။ စီစဥ်ထားသည်။ ( つもりです/。。よていです。)
N4-19
N4-19 ဟုတ်တယ်မလား / လိမ့်မယ်။ လား。。မသိဘူး။ ( かもしれません/。。でしょう )
N4-20
N4-20 ခြင်သည်၊ တာသည် ( のは(のが)+形容詞/。。のは+名詞です )
N4-21
N4-21 ဖို့ကိုမေ့သွားတယ် / တာကိုသိလား ( のを忘れました/。。のを知っていますか )
N4-22
N4-22 ဖြစ်ခြင်းပြ verb / ပြုခြင်းပြ verb ( じどうし / たどうし )
N4-23
N4-23 ပြုခြင်းပြ ကြိယာ+ ဖြစ်သည် ( たどうし )
N4-24
N4-24 (မယ်လို့) ရည်ရွယ်ချက် ( いこうけい )
N4-25
N4-25 (မယ်လို့) ရည်ရွယ်ချက် + လို့ တွေး/စဥ်းစားနေသည် ( いこうけい +と思っています。)
N4-26
N4-26 အမိန့်ပေး ပုံစံ ( めいれいけい )
N4-27
N4-27 သင်ခန်းစာ (၅၂ ) အခန်း (၂၇) 〜 တားမြစ် ပုံစံ
N4-28
N4-28 。。လို့ ပြောတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါသည် ( 。。といういみです。 )
N4-29
N4-29 အခြေနေ ပုံစံ ( ဆိုရင် )(じょうけんけい )
N4-30
N4-30 အခြေအနေမှာ ( ばあい )
N4-31
N4-31 တစ်ယောက် ယောက်ဆီက တစ်ခုခုကို လက်ခံတဲ့အခါမျိုးမှာ(もらいました&いただきました)(くれました&くださいました)
N4-32
N4-32 မိမိက ကူညီပေးတဲ့အခါ၊ တစ်ခုခုကို လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာ( あげました&やりました )
N4-33
N4-33 ခံရခြင်း ပြတဲ့ ပုံစံ ( うけみけい )
N4-34
N4-34 ပစ္စည်းနှင့်ပက်သက်တဲ့ ခံရခြင်း ပြတဲ့ ပုံစံ ( もの が うけみけい )
N4-35
N4-35 အလွန်မင်း /သာလျှင်၊ ချည်းဘဲ ( 。。すぎる/ばかり )
N4-36
N4-36 လွယ်ကူသည် / ခက်ခဲသည် ( 。。やすい /。。にくい )
N4-37
N4-37 ပစ္စည်းရဲ့ အခြေနေကို ဖော်ပြတဲ့နည်းလမ်း (。。くします&。。にします )
N4-38
N4-38 。。နဲ့ တူသည်။ သေချာသည်။ ( 。。ようです/はずです )
N4-39
N4-39 အတွက် / သော်လည်း ( 。。のに )
N4-40
N4-40 ပုံပဲ။ (ခန့်မှန်းတဲ့ အခြေအနေမှာသုံး) / မယ်တဲ့။ (どうし+ そうです / ふつうけい+ そうです )
N4-41
N4-41 အခြေအနေကို ဖော်ပြချင်သောအခါ ( じしょけい+ところです / Vている+ところです)
N4-42
N4-42 စေခိုင်းခြင်းပြ ကြိယာ(しえきけい)
N4-43
N4-43 အထက်လူကို ရိုသေစွာ ပြောဆိုခြင်း (そんけいご )
N4-44
N4-44 နှိမ့်ချစွာသုံးခြင်းပုံစံ ( けんじょうご )
N4-45
N4-45 。。တို့ 。。တို့ ( 。。とか、。。とか )
N4-46
N4-46 သင်ခန်းစာ (၅၂ ) အခန်း (၄၆) 〜 。。て見える&。。く見える&。。に見える
N4-47
N4-47 သတိထားမိ ( 。。に気が付く )
N4-48
N4-48 သလိုပဲ ( နှိင်းယှဥ်တဲ အခါမှာသုံး ) (。。みたいに&。。みたいな )
N4-49
N4-49 အများဆန္ဒကို ပြုလုပ်တဲ့အခါနှင့်ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒကို ပြုလုပ်သောအခါ ( 。。ことになる / 。。ことにする )
N4-50
N4-50 တခြားလူရဲ့ ဆန္ဒကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာ ( 。。たがる / 。。がる )
N4-51
N4-51 စတင်သည်။ ပြီးဆုံးသည်။ ဆက်လက်လုပ်သည်။ ( 。。はじめる、。。おわる、。。つづける )
N4-52
N4-52 လိုအပ်တယ် ( 。。ひつようがある )